Ett 20-tal medlemmar deltog i klubbmötet med Peter Norlin. Det blev två timmar av diskussioner, tips, funderingar och frågor, som vi har sammanställt här nedan.

RIGGEN

1. Sprickan i framkanten påverkar inte så mycket stadga och stabilitet som man kan tro. Men om man vill är det är OK att ta bort ca 21 mm av vantspridarna utan att stabiliteten påverkas. Man kan också runda av hörnet i framkanten för att på så sätt medge att spridaren rör sig något framåt utan att det spricker.

2. Viktigare är att när masten är ansatt på våren att:
- Krumma masten med akterstagssträckaren och därefter titta upp längs vantet från sidan för att se att vantet är rakt eller i alla fall har mycket liten vinkel

3. Undervantet skall vara akterst, men då vanten sitter tillsammans har det inte så stor betydelse. Normalt skall undervantet hejda mastens framåtböjning vid krumning.

4. Fiol är bra. Ökad stabilitet på kaltoppen "Novan var planerad för en fot högre rigg, men som alltid blir det
kompromisser från tillverkaren. Synd"

SKROVET
1. De första Novorna har en ihålighet i mastbalken som flera av medlemmarna har fyllt ut får att få ökad stabilitet vid trimning. Peter tyckte det verkade OK. Någon egentlig viktökning blir det inte.

2. Kölbultar och infästning verkar vara av mycket hög kvalitet. Två medlemmar vittnad om grundstötningar i över sex knop utan att man sedan kunnat se några skador mer än på själva fenan. "Här skall man vara noga med att kolla vid kölinfästningens framkant runt masten och bakkanten. Både inuti och utanpå skrovet"

3. "Ta gärna en stötta både fram och bak under vintern. Plasten är mjuk och medgörlig och stöttor minskar rörligheten".

BOTTEN
Ett tips om enkel bottenrengöring under säsong:
"Gör en kölhalning, d v s dra en tamp under skovet och såga upp och ner fram till kölen. Gå så långt akterut det är möjligt. Gör samma sak bakom kölen och gå så långt förut det är möjligt. Alltid hjälper det något".

Nedtecknat av 2001-11-10 C-H Segerfeldt


Frågor till Peter Norlin och hans svar vid Nova klassförbundsmöte

Inledning:
Var går gränsen mellan Båtkonstruktörens resp Båttillverkarens ansvar.
- Gränsen har varierat med de olika tillverkarna.

Vem har tex. ansvaret för aktern och dess stuvarrangemang ?
- Peter har själv designat Novans akter

Vad var målsättningen då Novan konstruerades och hur anser du nu att målsättningen uppfylldes?
- Målet var att åstadkomma en snabb båt på samma koncept som Albin Express, men den fick lite mera V-form i förskeppet och lite rundare skrov för att gå mjukt i sjön. Resultatet blev Novan, som mycket riktigt går, mjukt och snabbt, men är något begynnelsevek p.g.a. av det rundade skrovet.

Vill du idag peka ut några svaga punkter på Novan som man bör åtgärda genast eller åtminstone hålla ett öga på?
- Röstjärnen, som på några Novor har släppt i infästningen. Kollas lätt genom att lossa lådan på resp sida. Tämligen lätt att åtgärda om det behövs. Se nedan under rigg.

Anser du att Novan är lämplig som långfärdsbåt, dvs. för överfartsegling på tex. Östersjön, Nordsjön?
-Ja, säger Peter, bara man kollar att allt är OK, men framför allt röstjärn och spridare.

Hur stryktålig är Novan? Hur hårt/fort kan man gå på grund utan att riskera allvarliga skador på köl mm?
- Kölen är mycket stark genom att vara konstruerad enligt äggskalsprincipen, En grundkänning avlastas upp i hela skrovet. Man kan säkert gå på i 6-7 knop utan skador, givet att båten för övrigt är OK.

Inredning:
Vatten från masten orsakar att huvudskottet ruttnar nedtill; vad kan göras. Kan man byta huvudskottet?
- Vatten i masten borde rinna ner i kölsvinet. Kolla avrinningen. Det borde kunna gå att byta huvudskottet eftersom det är skruvat.

Kölen:
Hur hårt skall kölbultarna dras? Behövs förstärkning i kölsvinet runt kölbultarna?
- Kölbultarna kan dras så hårt man orkar med skaft om ca 1,20 m. Ingen risk att kölen lossnar ens om alla kölbultar lossas samtidigt pga. "guckan" mellan köl och skrov. Förstärkning torde inte behövas pga. kraftiga konstruktionen enl. "äggskalsprincipen".

Riggen:
Riggen hållbarhet och ev svaga punkter?
- Som ovan nämnts är spridarna och deras infästning den svagaste punkten, om vi räknar röstjärnen och deras infästning till skrovet. Man bör också se över förstagsinfästningen, exvis förstärka den genom drag och bult som tas ut genom förstäven.

Varför spricker spridarna i infästningen ?
- Kan bero på felaktig ansättning av riggen. Viktigt att inte masten krökes för hårt bakåt, eftersom detta ger för stor bakåtdrag på spridarna. Också viktigt att spridarna delar toppvantens brytvinkel på mitten, vilket innebär att spridarna skall vara lite lätt uppåtvinklade.

Är det lämpligt med backstag och hur arrangera dessa?
- Kan vara lämpligt vid hårt väder och hård sjö. Men observera att förstaginfästningen är lite svag och att hårt ansatta backstag kan ge snedbelastningar i masten. Tveksamt om backstag ger någon prestandaförbättring. Kan dock vara bra som reserv och förstärkning.

Om man nu har backstag, kan man montera ner dom eller åtminstone låta bli att använda dom?
- Enligt ovanstående resonemang kan man lugnt låta bli att använda dem.

Hur hårt skall riggen ansättas och hur mäter man detta?
- Toppvanten skall sättas an hårt (7,5-8 kg med vantspänningsmätare), dock inte hårdare att lävanten slackar. Undervanten ansättes lösare. Ju hårdare ju bättre; kolla dock infästningarna.

Hur hårt skall riggen sättas då man inte seglar?
- Rigg och båt mår bäst av att riggen lossas då man inte seglar. Enklast är att lossa förstaget vid vila och spänna an vid segling

Optimal riggning med avseende på anspänning, mastens lutning etc.?
- Se ovan.

Varför är vanten satta ända ute vid relingen, vilket medför att man inte kan ha lättvindsgenua?
- Det var då enklaste lösningen för massproduktionen.

Roder:
Bör jag borra hål i rodret för att bli av med ev. vatten däri inför vinteruppläggningen?
-Ja.

Segel:
Min båt är familjeseglad 11 säsonger; när är det dags att byta något segel?
- Enligt Sobstad är detta en bekvämlighetsbedömning. Ett äldre segel får mera buk och därför mera krängning. Med nyare segel är det lättare att segla båten upprätt.

Vilka segel rekommenderas förutom vanliga krysstället? Spinnaker, reacher, stormfock?
- Sobstad rekommenderar i ordning stormfock av säkerhetsskäl och därefter spinnakerför den roliga seglingen. Några Nova-ägare hade provat reacher, dvs. löst halsad jättegenua och intygade "att det gick av h-e".

Är rullfock en bra eller onödig investering?
- Sobstad och andra ansåg att det i första hand var ett mycket smidigt satt förvara genua på men att det fanns olägenheter att se upp med. Tex. risk för mögel om man inte låter seglet torka ordentligt.

Genomgående lattor i storen:
- Sobstad tar ca 3.000 kr för att sy lattor på gammalt storsegel. Genomgående lattor minskar fladdret och ökar därmed livslängden. En allmän bedömning är att endast de två översta av fyra lattor behöver vara helt genomgående.

Skrovet:
Hur arrangera stävskena?
- Det fanns flera förslag? Någon hade lagt kupad plåt runt stäven. Någon annan hade slipat stäven något platt och lagt på en "halvrund" profil. Kan vara idé att kombinera med förstärkning av förstagsinfästningen.

Bör förstagets infästning förstärkas? Ja, enligt flera.

Hur länge håller propelleraxelns stödlager och dess infästning?
- Verkar inte vara något större problem. Däremot varnades för diesel-bränsle som rinner ut då båten är upplagd. Detta spillbränsle söker sig ofelbart till aktre stödlagret och löser upp detta.

Framtiden:
Om du hade ritat Novan idag, vad hade du gjort annorlunda?
- Peter hade nog ritat båten likadant idag, men möjligen fixat till en trendig badplattform.

Hågkommet av Leif Engqvist