Bottenfärg – vilka färger är tillåtna och vilka är saneringsmetoderna?

Tillåtna bottenfärger på våra båtar beror av var båten har sin hemmahamn, dvs. var båten huvudsakligen har sin hamnförtöjning. I Sverige är tillåtna bottenfärger indelade i Västkustfärger, Ostkustfärger och färg för Norrlandskusten och insjöar. Den sista kategorin färger är biocidfri, dvs. det finns inga gifter i färgerna.


Det får sägas att tidigare var efterlevnaden av vilken färg som var tillåten inte så bra och båtar på Ostkusten eller i t.ex. Mälaren målades med färg som var avsedd endast för båtar med hemmahamn på Västkusten. Från myndigheternas sida har de senaste åren kravet på efterlevnad skärpts. Det gäller särskilt äldre båtar som kan vara målade med numera totalförbjuden tennbaserad färg som innehåller det mycket giftiga ämnet TBT. En båt målad med sådan färg får överhuvudtaget inte sättas i vattnet och en överträdelse är ett klart miljöbrott.


Ett viktigt förhållningssätt till gällande miljölagar är den så kallade ”försiktighetsprincipen”. Den innebär att om du som båtägare är osäker på vilken färg som finns på din bår så bör du sanera båten, dvs. avlägsna all okänd färg. Det går att få en indikation på vilken typ av färg som finns på båten genom en s.k. XRF-mätning eller genom att ta ett skrapprov som skickas in till ett laboratorium för analys. Genom Svenska Båtunionen, SBU, kan båtklubbar utbilda mätförättare och utföra XRF-mätning i egen regi. På SBU’s hemsida finns ytterligare information om bottenfärger och metoder för sanering av bottenfärger.