Klassregler

2013

för

Nova-klassen

Myndighet

Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

Nova-båten konstruerades 1981 av Peter Norlin

Nova antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet 2004

DEL 1 – Administration

Avdelning A – Allmänna regler

A.1Förkortningar och definitioner

A.1.1SSFSvenska Seglarförbundet

NovaFNova Förbundet

RSRRedskapsreglerna

KSRKappseglingsreglerna

A.1.2Ordet ”ska” är tvingande och ordet ”får” är tillåtande

A.2Myndighet och ansvar

A.2.1Klassens nationella myndighet är SSF som ska samarbeta med NKF i alla frågor som rör de här klassreglerna.

A.2.1Varken SSF, NovaF eller en mätman ska ha något rättslig ansvar med utgångspunkt i de här klassreglerna.

A.3ISAF:s regler

A.3.1De här klassreglerna ska läsas tillsammans med RSR, och alla mått ska tas i enlighet med RSR om inte annat anges.

A.3.2När en term används i sin definierade betydelse i RSR är den skriven i fet stil.

A.4Ändringar i klassreglerna

A.4.1Ändringar i de här klassreglerna ska föreslås av NovaF och godkännas av SSF.

A.4.2NovaF ska föreslå klassregeländring på anmodan av SSF.

A.5Tolkningar av klassreglerna

A.5.1Tolkningar av de här klassreglerna ska göras av NovaF.

A.5.2NovaF ska snarast möjligt informera SSF om tolkningen.

A.5.3En medlem av NovaF får överklaga en tolkning till SSF.

A.5.4En tolkning gäller endast under innevarande år och ska följas av en motsvarande klassregeländring.

A.6Segelnummer

A.6.1Segelnummer ska utfärdas av NovaF.

Avdelning B – Godkännande av båt

B.1Mätbrev

B.1.1Mätbrev utfärdas inte.

B.2mätning och besiktning

B.2.1All mätning ska utföras enligt RSR.

B.2.3Besiktning i samband med tävling ska utföras enlig RSR eller med ”JÄMFÖRANDE KONTROLLMÄTNING” i överensstämmelse med B.2.3.

B.2.3Jämförande kontrollmätning

Följande procedur får användas om de här klassreglerna inte anger något annat för den del som ska kontrolleras:

a)Minst tre referensbåtar ska tas ut genom lottning.

b)Delen ifråga ska mätas, både på den båt som ska kontrolleras och referensbåtarna med identiska mätmetoder.

Avdelning C – Villkor vid tävling

C.1Båt

C.1.1Dimensioner

minimummaximum

Djupgående ............................................................................................. 1690 mm

C.1.2Vikter

Båtens vikt i torrt tillstånd...................................................................................................... 4400 kg

C.1.3Korrektionsvikter

Eventuella korrektionsvikter ska fästas permanent till däckets undersida.

C.2Rigg

C.2.1Dimensioner

minimummaximum

Förtriangelbas......................................................................................... 3700 mm

Förtriangelhöjd...................................................................................... 10820 mm

C.3segel

C.3.1Begränsningar

(a) Inte fler än ett storsegel, 3 försegel och 2 spinnakrar får finnas ombord under en tävling.
(b) Inte fler antalet segel som anges i C.3.1 a) får användas under en tävling förutom när ett segel förlorats eller skadats så att det inte kan lagas. Sådant utbyte av segel får endast göras med seglingsnämndens godkännande.

C.3.2Igenkänningstecken

Segelnummer ska överensstämma med KSR.

C.4Utrustning

C.4.1OBLIGATORISK

(a)Ankare, minst 12 kg

(b)Ankarlina, minst 50 m

(c)2 batterier, minst 75 Ah vardera

(d)Lanternor godkända för färd på internationellt vatten

(e)Kompass

(f)1 länspump

(g)2 bogserlinor/förtöjningstampar, längd minst 15 m vardera, diameter minst 14 mm.

(h)Flytplagg till varje besättningsmedlem

(i)1 brandsläckare

C.5Medlemskap

C.5.1Då Nova kappseglar i en egen klass ska ägaren eller ägarens representant ska vara medlem i NovaF.

C.6Reklam

C.6.1Reklam är endast tillåten enligt ISAFs reklambestämmelser, Regulation 20, kategori C.

Avdelning D – Skrov

D.1Allmänt

D.1.1mätning

Mätning ska utföras i enlighet med RSR eller med jämförande kontrollmätning i enlighet med B.2.2.

D.2Skrovskal

d.2.1UPPBYGGNAD

Skrovskalet ska vara byggd i av NovaF godkänd form.

D.2.2MATERIAL

Glasfiberarmerad polyester.

D.3Däck

D.3UPPBYGGNAD

Däcket ska vara byggt i av NovaF godkänd form

D.3.1MATERIAL

Glasfiberarmerad polyester med distansmaterial

D.4Skrov

d.4.1dimensioner

minimummaximum

Skrovets längd.................................................................................... 9870 mm

Skrovets bredd, exklusive avbärarlist, vid språnglinjen.................................................................. 3150 mm

D.4.2 SKOTT och skrovförstärkningar

Skott och skrovförstärkningar ska finnas i enlighet med av NovaF godkända konstruktions- och byggnadsritningar.

D.4.3 Beslag

Obligatoriska

(a)Stävbeslag

(b)Förstagsbeslag

(c)Vantfästen

(d)Skotskenor för försegel

(e)Storskotskena och travare

(f)Mastfot

(g)Förtöjningsknapar för och akter

D.5 Inredning

d.5.1OBLIGATORISK

(a)Förpik med 2 kojer

(b)Toalettutrymme med toalettstol och handfat

(c)Garderob och högskåp

(d)Salong med sittplats för 6 personer

(e)Pentry med spis, ugn, diskho och kylbox

(f)Hängskåp under skarnäck i salongen

(g)Navigationsbord

D.6 Motor

D.6.1OBLIGATORISK

Inombordsmotor Yanmar GM2 eller motsvarande med samma vikt och tyngdpunkt.

Avdelning E – Skrovbihang

E.1Köl

E.1.1Uppbyggnad

Kölen ska tillverkas i av NovaF godkänd form.

E.1.1MATERIAL

Kölen ska vara av järn.

E.1.2vikt

minimummaximum

Köl .................................................................................... 1725 kg .......... 1775 kg

E.2Roder, hjärtstock och rorkult

E.2.1Uppbyggnad

(a)Rodret ska tillverkas i av NovaF godkänd form

(b)Hjärtstocken ska vara homogen

E.2.2MATERIAL

(a)Rodret ska vara av glasfiberarmerad polyester med av NovaF godkänt fyllnadsmaterial

(b)Hjärtstocken ska vara av rostfritt syrafast stål.

E.2.3DIMENSIONer

minimummaximum

Hjärtstockens diameter .............................................................................................................. 25 mm

e.2.4Beslag

Hjärtstocken ska vara lagrad i skrovgenomföring och däck.

Avdelning F – Rigg

F.1Mast

F.1.1KONSTRUKTION

Rundhultet får konas.

F.1.2MATERIAL

Rundhultet ska vara av aluminiumlegering. Den får vara eloxerad.

F.1.3DIMENSIONer

minimummaximum

Mätbandsbredd .......................................................................................... 20 mm

Avstånd mellan mastmätband.................................................................. 12100 mm

Avstånd mellan centrum förstagsinfästning och undersida

spinnakerfall då detta är utsträckt vinkelrätt mot rundhultet..................................................................... 150 mm

F.2Bom

F.2.1KONSTRUKTION

Rundhulten får vara av valfri tvärsnittsform över hela sin längd.

F.2.2MATERIAL

Rundhultet får vara av valfritt material.

F.2.3DIMENSIONer

minimummaximum

Mätbandsbredd .......................................................................................... 20 mm

Mätbandsavstånd .................................................................................... 4300 mm

F.3Spinnakerbom

F.3.1MATERIAL

Rundhultet får vara av valfritt material.

f.3.2dimensioner

minimummaximum

Spinnakerbomslängd............................................................................... 4000 mm

F.4Stående rigg

F.4.1OBLIGATORISK

(a)1 förstag

(b)2 toppvant

(c)2 undervant

(d)1 akterstag

F.4.2VALFRI

(a)checkstag

(b)babystag

(c)backstag

(d)fiol

F.4.3MATERIAL

Rostfri 19-trådig vajer eller heldragen tråd, akterstaget får vara av valfritt material.

Avdelning G – Segel

G.1mätning

Mätning ska utföras i enlighet med RSR

G.2Certifiering

G.2.1Segel ska överenstämma med de klassregler som gällde vid inmätningen.

G.2.2Förbundsmätmannen ska certifiera storsegel och försegel vid halshornet och spinnakrar vid fallhornet och ska signera godkännandemarkeringen samt datera den med datum för inmätning.

G.2.3Segelmakare med av SSF utfärdad certifieringslicens får certifiera egentillverkade segel och jämställs härvid med en förbundsmätman

G.3Storsegel

G.3.1Identifikation

(a)Klassmärket ska överensstämma med dimensioner och föreskrifter i mätdiagram nr...........

G.3.2uppbyggnad

(a)Uppbyggnaden ska vara: mjukt segel, enkeldukssegel

(b)Seglets huvuddel ska endast bestå av vävd duk eller laminerad duk. Fibrerna i duken får vara av valfritt material

(c)Seglet får ha valfritt antal lattfickor i akterliket.

(d)Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, likrep, hornringar, fallhornsskädda med fästanordning, Cunninghamögla/-talja, lattfickeförstärkning, elastiskt band för lattfickor, ändbeslag för lattfickor, mast- och bomtravare, snörplina med justeranordning, fönster, kontrastband, segelmakarmärke, mätdekal, segelknapp, skvallertrådar.

G.3.3DIMENSIONer

minimummaximum

Halvbredd ............................................................................................... 2881 mm

Trekvartsbredd......................................................................................... 1720 mm

G.4Försegel

G 4.1fock

G.4.1.1uppbyggnad

(a)Uppbyggnaden ska vara: mjukt segel, enkeldukssegel

(b)Seglets huvuddel ska endast bestå av vävd eller laminerad duk. Fibrerna i duken får vara av valfritt material

(c)Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, likrep, hornringar, hakar, elastiskt band för lattfickor, lattfickeförstärkning, ändbeslag för lattfickor, snörplina med justeranordning, fönster, segelmakarmärke, kontrastband, royaltybevis, segelknapp, skvallertrådar, mätdekal. Försegel med förliksperpendikel mindre eller lika med 4070 mm får ha valfritt antal lattfickor i akterliket.

G.4.1.2DIMENSIONer

minimummaximum

Förlikslängd .......................................................................................... 10750 mm

Förliksperpendikel .................................................................................. 4070 mm

Halvbredd................................................................................................ 2050 mm

Trekvartsbredd........................................................................................ 1090 mm

G.5Spinnaker

G.5.1uppbyggnad

(a)Uppbyggnaden ska vara: mjukt segel, enkeldukssegel

(b)Seglets huvuddel ska endast bestå av vävd eller laminerad duk. Fibrerna i duken får a vara av valfritt material.

(c)Följande är tillåtet: sömnad, lim, tejp, hornringar, ringar för nedhalslinor, segelmakarmärke, kontrastband, royaltybevis, segelknapp, skvallertrådar, mätdekal.

G.5.2DIMENSIONer

minimummaximum

Stående liks längd ................................................................................. 10800 mm

Halvbredd ............................................................................................... 8700 mm

Underlikslängd ....................................................................................... 8000 mm

Skillnad mellan diagonalerna ........................................................................ xx mm


Del III – Appendix

Avdelning H – Ritningar

H.1Officiella ritningar

H.1.1Segelplan nr; 56:5 datum;1984 03 19

H.1.2Inredning nr; 56:4:2 datum; 1980 10 13

H.1.3Däckslayout nr; 56:3:1 datum; 1981 12 17

H.1.4Köl nr; 56:7:1 datum; 1980 10 24

Gäller från: 2013-03-01

Föregående utgåvor: 2009-03-16